Privacy Policy

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: AT RECRUITMENT BV met maatschappelijke zetel te Verbindingsdok-Oostkaai 23, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0870.869.463 hierna: “AT RECRUITMENT”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

AT RECRUITMENT stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres
 • Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
 • Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;
 • Categorie 4: contactgegevens;
 • Categorie 4: facturatiegegevens;

2.2. AT RECRUITMENT kan gegevens van jouw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • Via serverlogs bij het bezoeken van de website
 • Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 • Tijdens jouw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book en gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 12.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

AT RECRUITMENT zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in pseudoanonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van AT RECRUITMENT om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, , met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
 • Categorie 3: Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
 • Categorie 4: Het beantwoorden van een gestelde contactaanvraag via de website;
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door jouw aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

De persoonsgegevens die u verschaft via de website verwerken we om u een goede service te kunnen aanbieden. Zo kunnen we uw kandidatuur opvolgen, u informeren over onze diensten en activiteiten en een antwoord bieden op mogelijke aanvragen.

Uw persoonsgegevens blijven binnen onze vennootschap. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen zoals zusterbedrijven of klanten voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring en met uw toestemming. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol behandelen.

We doen beroep op een externe verwerker Flexmail. Dit houdt in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven. Deze verwerker voldoet via de Belgische en Europese wetgeving aan de richtlijnen ter zake.

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van AT Recruitment.

3.2. Direct marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan AT RECRUITMENT jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Uitgeschreven contacten worden maandelijks volledig uit de marketing database verwijderd.

AT RECRUITMENT zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen AT RECRUITMENT en jou.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang het noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Artikel 5 – Waar worden de gegevens verwerkt

Er wordt steeds gewaakt of het verwerken van identificeerbare persoonsgegevens binnen de EER kan plaatsvinden (zo is er de hosting van deze website in een Belgisch datacenter). Wanneer er toch een overdracht gaat plaatsvinden buiten de EER, dan wordt er steeds nagekeken op welke manier passende waarborgen kunnen geïmplementeerd worden (meer info hierover in artikel 12):

Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats buiten de EER.

 • Bullhorn – USA (Standaard contractuele clausules)
 • Office 365 – USA (Standaard contractuele clausules)
 • Google Analytics – USA (Standard contractuele clausules)
 • Meta – USA (Standard contractuele clausules)
 • Google Ads – USA (Standard contractuele clausules)
 • Indeed – USA (Standard contractuele clausules)
 • LinkedIn – USA (Standard contractuele clausules)

Artikel 6 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

6.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan AT RECRUITMENT. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

6.3. Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

6.4. Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@atrecruitment.be (let op dit emailadres mag niet gebruikt worden voor doeleinden zoals direct marketing of PR doeleinden), per post naar Verbindingsdok-Oostkaai 23, 2000 Antwerpen. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

6.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan AT RECRUITMENT aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Bij AT RECRUITMENT vinden we de veiligheid van uw gegevens belangrijk. We nemen technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

De website van AT RECRUITMENT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast is toegang enkel door ons personeel of personeel van externe verwerkers alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. We hanteren daarbij een veilige password policy. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Artikel 8 – Privacy maatregelen

8.1. AT RECRUITMENT heeft volgende maatregelen genomen om de privacy van zijn bezoekers te beschermen: Google Analytics ingesteld aan de hand van de voorschriften van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (zie handleiding 08/2018).

8.2. De embedcode van YouTube video’s is aangepast naar de no-cookie versie, zodat er geen tracking van bezoekers gaat plaatsvinden.

8.3. Deze website gebruikt WordPress voor de verwerking van binnenkomende contactaanvragen en het beheer van de nieuwsbrief. Hier kan je steeds een opt-out voor aanvragen bij AT RECRUITMENT of via de uitschrijflinks van de nieuwsbrieven. Unsubscribed contacten worden maandelijks definitief verwijderd uit de database.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.

Artikel 10 – Google Signal

10.1. Google Analytics zal gebruikersinformatie verzameld uit de diensten van AT RECRUITMENT associëren met informatie van de accounts van aangemelde gebruikers die ingestemd hebben met deze associatie. Het doel van de associatie is om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

De gebruikersinformatie wordt verzameld door ‘Google Signals’, een dienst van Google. Google Signals helpt ons om multi-platform datarapportages op te stellen op basis van de informatie van gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben ingeschakeld in hun Google-accounts.

De informatie verzameld door Google Signals kan informatie zijn over de locatie, de zoekgeschiedenis en de YouTube-geschiedenis van de gebruiker, alsook data van websites die partner zijn van Google. De informatie en data worden gebruikt om gebundelde en anonieme inzichten te verkrijgen in het gedrag van gebruikers over verschillende toestellen heen.

Eindgebruikers kunnen uw data raadplegen en/of verwijderen via My Activity. In de Privacy Policy van Google vindt u meer informatie over de data die Google verzamelt op deze website.